Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LIII/513/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

UCHWAŁA Nr LIII/513/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik przedstawiający granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Przeprowadzona analiza wykazała potrzebę uporządkowania ładu przestrzennego oraz określenia funkcji terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta, w związku z czym przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten fragment terenu miasta Końskie.
W związku z powyższym oraz wnioskiem mieszkańców, sporządzenie przedmiotowego planu jest celowe i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 266
25 lipca 2018 14:08 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_liii_513_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 14:07 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 14:07 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl