Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LV/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego


UCHWAŁA Nr LV/517/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 7 września 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieswiński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 – 2+990 na długości 995 mb”. w kwocie 206 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście sześć tysięcy 00/100).

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą Końskie. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

  

UZASADNIENIE

Powiat Konecki planuje realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieswiński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 – 2+990 na długości 995 mb”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 569 813,49 zł.

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 128
17 września 2018 11:30 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl