Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LVII/526/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XLIX/457/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA Nr LVII/526/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/457/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/457/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w § 1 wyrazy „w kwocie 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tys. 00/100)” zastępuje się wyrazami „w kwocie 1 150 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tys. 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XLIX/457/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”.
W związku z zakończeniem inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej 746 w Modliszewicach oraz trwającym postępowaniem przetargowym na realizację zadania w ciągu drogi wojewódzkiej 749 w Rogowie i Nieświniu, zwiększa się wartość pomocy finansowej o kwotę 350 000,00 zł.
Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 48
15 listopada 2018 15:28 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:04 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl