Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LVII/527/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LVII/527/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366, 1693) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/446/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr L/462/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LI/479/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LII/498/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIII/510/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIV/514/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LV/519/2018 z dnia 7 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LVI/524/2018 z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XLIV/438/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027, zmienioną uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/446/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr L/462/2018  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LI/479/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LII/498/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIII/510/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIV/514/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LV/519/2018 z dnia 7 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LVI/524/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2018 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.

Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:

 

  1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

 

1)      wydatki bieżące

a)      „Internet i Ja”

- łączne nakłady finansowe               - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł,

- limit wydatków 2018                      - zwiększenie o kwotę 1 442,00 zł,

- limit wydatków 2019                      - zwiększenie o kwotę      58,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł,

2)      wydatki majątkowe

a) „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi”

- limit wydatków 2019                      - zmniejszenie o kwotę 5 000 000,00 zł,

- limit wydatków 2020                      - zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł.

 

  1. Przedsięwzięcia pozostałe

 

1)      wydatki bieżące

a)      „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Końskie”

- łączne nakłady finansowe         - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- limit wydatków 2019                - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

2)      wydatki majątkowe

a)      „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM w Końskich do MGOPS w Końskich”

- łączne nakłady finansowe         - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- limit wydatków 2019                - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł,

b)      „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy”

- łączne nakłady finansowe         - zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł,

- limit wydatków 2019                - zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł,

c)       „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie”

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- limit wydatków 2019                - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,

- limit wydatków 2020                - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLVI/446/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr L/462/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LV/519/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVI/524/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVIII/531/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 61
15 listopada 2018 15:27 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:11 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lvii_527_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:09 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl