Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LVII/528/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr 129/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr L/463/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 164/2018 z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LI/480/2018 z dnia 28 maja 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr181/2018 z dnia 29 maja 2018 r. i Nr 193/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LII/499/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 213/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 218/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr 228/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIII/511/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 238/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. i Nr 247/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIV/515/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 262/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. i Nr 278/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LV/520/2018 z dnia 7 września 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 288/2018 z dnia 10 września 2018 r., Nr 310/2018 z dnia 17 września 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LVI/525/2018 z dnia 28 września 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 331/2018 z dnia 28 września 2018 r. i Nr 334/2018 z dnia 5 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

 

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0940,

c)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Internet i Ja” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 2057, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów
w § 2059,

d)     przeniesień w planie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości między rozdziałami 75615, 75616, § 0310,

e)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych –
w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500,

f)       zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360,

g)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w dziale 900, rozdziale 90001, § 0750,

h)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – w dziale 900, rozdziale 90002, § 0750,

i)        zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Ławeczka Niepodległości w Końskich” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 6330.

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

a)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinasowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60013,
§ 6300,

b)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości”
w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,

c)      zwiększenia planu wydatków wraz z przeniesieniem między paragrafami na realizację projektu pn. „Internet i Ja” - w dziale 720, rozdziale 72095, §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709,

d)     zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4210,

e)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa „Nowy Kazanów” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300,

f)       zmniejszenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

g)      zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przybyszowy, Sielpia, Pomorzany, Proćwin, Stary Sokołów, Koczwara – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

h)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

i)        zwiększenia planu wydatków na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Dziebałtów – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

j)        zmniejszenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów, Pomorzany, Proćwin, Przybyszowy, Sielpia, Stary Dziebałtów, Stary Sokołów – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

k)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

l)        zwiększenia planu wydatków na dotację celową, stanowiącą dofinasowanie do budowy studni wierconej – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6230,

m)    zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów, Pomorzany, Przybyszowy – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210,

n)      zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów – w dziale 921, rozdziale 92116, § 4210,

  • o)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 921, rozdziale 92195, §§ 4210, 4300,

p)      zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ławeczka Niepodległości
w Końskich” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050.

 

Ad. 2

            W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 13 – „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM
w Końskich do MGOPS w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł,

b)      w poz. 24 – „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,

- kredyty, pożyczki i obligacje                - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,

c)      w poz. 27 – „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł.

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 1 – „Dofinasowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł,

- kredyty, pożyczki i obligacje                - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,

b)      w poz. 20 – „Wykup nieruchomości” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł,

c)      w poz. 40 – „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 1 718,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 1 718,00 zł,

d)     w poz. 44 – „Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń) - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 8 400,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 8 400,00 zł,

e)      w poz. 45 – „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Proćwin” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 5 280,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 5 280,00 zł,

f)       wykreślono poz. 46 – „Doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy”,

g)      poz. od nr 47 do nr 65 otrzymują numerację odpowiednio od nr 46 do nr 64,

h)      poz. 46 (poprzednio poz. 47) – „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki sołectwa Sielpia” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 607,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 607,00 zł,

i)        poz. 48 (poprzednio poz. 49) – „Wykonanie altany rekreacyjnej (dokumentacja
i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałtów” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 3 610,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 3 610,00 zł,

j)        poz. 50 (poprzednio poz. 51) – „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 3 200,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 3 200,00 zł,

k)      poz. 57 (poprzednio poz. 58) – „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,

l)        w poz. 65 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ławeczka Niepodległości
w Końskich” z następującymi kwotami:

- wydatki 2018                            - 50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            - 20 000,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa        - 30 000,00 zł.

 

Ad. 4

                        W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” zwiększono kwotę pomocy finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragraf 6300 o kwotę
350 000,00 zł.

 

Ad. 5

                        W załączniku 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

- w punkcie I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w poz. 1 - „Dofinasowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie"” – dział 600, rozdział 60013, § 6300 dokonano zwiększenia o kwotę 350 000,00 złotych

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LV/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 69
15 listopada 2018 15:27 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:37 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lvii_528_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:35 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl