Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XVII/164/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński

UCHWAŁA Nr LVII/529/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/164/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/164/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński, załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego zmianą planu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XVII/164/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński.
Na terenie objętym opracowaniem planu miejscowego przebiega projektowana trasa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Piła. Uwzględnienie obwodnicy w planie wiąże się z koniecznością wystąpienia do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, co skutkuje wydłużeniem procedury planistycznej.
W związku z powyższym zasadnym staje się wyłączenie części obszaru z granic przyjętych do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 98
15 listopada 2018 15:27 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:41 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lvii_529_2018_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:39 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl