Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przekazania skarg do organu właściwego

UCHWAŁA Nr LVII/530/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przekazania skarg do organu właściwego

 

 Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach do załatwienia według właściwości:
1) skargę Pana Czesława T█████ z dnia 21 września 2018 r. w sprawie braku podejmowania odpowiednich działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskie,
2) skargę Pana Czesława T█████ oraz mieszkańców Końskich z dnia 30 września 2018 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ulokowania w dzielnicy mieszkaniowej przy ul. Spacerowej w Końskich składowiska odpadów komunalnych, zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Wojewoda Świętokrzyski, przekazała według właściwości Radzie Miejskiej w Końskich:
1) pismem z dnia 2 października 2018 r., znak: PKN.III.1411.38.2018 (data wpływu: 04.10.2018 r.) skargę Pana Czesława T█████ z dnia 21 września 2018 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dotyczącą braku podejmowania odpowiednich działań przez organ w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących, między innymi, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania porządku na terenie Gminy Końskie.
Wojewoda prosi o wnikliwe zapoznanie się z zarzutami zawartymi w piśmie skarżącego, dotyczącymi hałasu i zanieczyszczenia środowiska w związku z prowadzeniem przez wskazanych w skardze właścicieli posesji, niezarejestrowanej działalności związanej z obróbką metali oraz z usytuowaniem przez władze gminy składowiska odpadów komunalnych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych,
2) pismem z dnia 5 października 2018 r., znak: PKN.III.1411.38.2018 (data wpływu: 08.10.2018 r.) skargę Pana Czesława T█████ oraz mieszkańców Końskich z dnia 30 września 2018 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ulokowania w dzielnicy mieszkaniowej przy ul. Spacerowej w Końskich składowiska i punktu segregacji odpadów, zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi. Skarżący podnosi, że decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Końskie o lokalizacji składowiska odpadów komunalnych została wydana pomimo tego, że brak było odpowiednich warunków (przede wszystkim zbyt mała odległość od skupisk ludzkich). Zdaniem skarżącego Burmistrz, pomimo, iż posiadał wiedzę na temat braku warunków do ulokowania składowiska, wydał pozytywną decyzję. Na składowisku panuje nieustanny hałas związany z tłuczeniem szkła i segregacją odpadów, w porze letniej unosi się przykry fetor. Skarżący wnosi o przeprowadzenie kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.
Stosownie do art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", organem ochrony środowiska jest m.in. wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Zgodnie z art. 378 ust. 3 ustawy w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:
1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1;
2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150;
3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.
Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne (art. 4 ust. 3 ustawy).
W wyniku przeprowadzonego postepowania wyjaśniającego ustalono, że pod wskazanym w skardze z dnia 21 września 2018 r. adresem, prowadzona jest działalność gospodarcza, której przedmiotem jest m.in. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z).
Obsługę komunalną mieszkańców miasta i gminy Końskie w zakresie transportu i składowania odpadów prowadzi jednoosobowa spółka Gminy Końskie - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest między innymi: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, demontaż wyrobów zużytych, odzysk surowców z odpadów segregowanych.
Uchwałą Nr XXV/264/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. Rada Miejska w Końskich wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Końskie umowy wykonawczej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. dotyczącej realizacji usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, niezbędnej do realizacji projektu pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w mieście Końskie. Uchwałą Nr XXXIII/351/2013 z dnia 30 października 2013 r. rozszerzono zakres działalności Spółki o utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
Lokalizacja Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich przy ul. Spacerowej była konsekwencją decyzji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który stosowną uchwałą wskazał Końskie do obsługi Regionu 6. Zanim nastąpiła rozbudowa zakładu została przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko, która wykazała, że instalacja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, co potwierdziły stanowiska organów uprawnionych, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Końskich.
Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
Jak wskazano wyżej, właściwość Burmistrza dotyczy zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że w myśl przywołanych wyżej przepisów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie nie posiada uprawnień kontrolnych wobec podmiotu działającego, jako przedsiębiorca.
Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471, z późn. zm.).
Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy między innymi kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska (art. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Kontrolę przedsiębiorców wykonuje się na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (art. 9a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że organem właściwym do rozpoznania skarg Pana Czesława T█████ jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 74
15 listopada 2018 15:26 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 13:50 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl