Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr LIX/545/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 8 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Końskie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2835) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 15 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,”;
2)    w § 16 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przyjmowanie skarg, wniosków oraz petycji i nadawanie im biegu,”;
3)    w § 17 skreśla się pkt 2;
4)    po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ Va
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§ 47a.1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie ustalonej w drodze odrębnej uchwały.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Komisja.
4. Przewodniczący organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 47b. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach, przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji.
2. Komisja proceduje w sposób umożlwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji.
4. Komisja badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może wystąpić do Burmistrza albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska.
5.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu.
§ 47c. Komisja składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – sprawozdanie
ze swojej działalności w roku poprzednim.”;
5)    w § 58 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15, 16 i 17 w brzmieniu:
„15) ochrony mienia,
16) ochrony przeciwpożarowej, działalności straży pożarnych,
17) organizacji ruchu drogowego.”;
6) skreśla się § 59;
7) w § 60 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy.”;
8)     w § 61 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym.”;
9)    w § 65 skreśla się pkt 4;
10)    w § 76 w ust. 1 skreśla się pkt 13;
11) § 78 otrzymuje brzmienie:
„§ 78. Zasady zgłaszania interpelacji i zapytań Radnych oraz udzielania na nie odpowiedzi reguluje ustawa.”;
12)    skreśla się § 79;
13)    § 88 otrzymuje brzmienie:
„§ 88.1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określany w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.”;
14) § 89 otrzymuje brzmienie:
„§ 89.1. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności, a wywołany radny ustnie wyraża swą wolę w sprawie będącej przedmiotem głosowania, oświadczając czy jest "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się
od głosu”.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania.";
15) skreśla się § 91;
16) załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) o ustroju gminy stanowi jej Statut. Uchwalanie statutu, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Statut Gminy Końskie został przyjęty uchwałą Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2835).
Zmiana Statutu Gminy Końskie wynika z potrzeby dostosowania jego zapisów do znowelizowanych - ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130, z późn. zm.) - przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ponadto uaktualniono wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określony w załączniku nr 3 do Statutu.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 08.11.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2018 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 164
29 listopada 2018 10:50 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lix_545_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 10:49 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl