Miasto i Gmina Końskie

Protokoły z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 29 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich


PROTOKÓŁ NR IX/2015

z   s e s j i  Rady Miejskiej  w Końskich

odbytej w dniu 29 maja 2015 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich

 

 

     W IX sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 19 radnych na ogólną liczbę 21. W sesji wzięły udział 52 osoby zaproszone. Łącznie w obradach uczestniczyło 71 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 1100 do godziny 1430.

 

Ad. 1

 

     IX sesję Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 otworzył radny Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie  z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad. pkt 2

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokoły: Nr VII/2015  z sesji z dn. 27.03.2015 r. oraz Nr VIII/2015 z sesji z dn. 28.04.2015 r. Rada Miejska przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 94 ust. 5 Statutu Gminy Końskie nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów.

 

Ad. pkt 3

Przewodniczący obrad stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym, Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy dotyczący wprowadzenia do porządku obrad sesji rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach:

 1. nadania kategorii drogi gminnej ul. Miłej w Końskich oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja i Granicznej w Końskich poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
 2. ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Końskie,
 3. zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach,
 4. potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Końskie  w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ”,
 5. zmieniającej uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. W przypadku przyjęcia tego wniosku projekty przedmiotowych uchwał rozpatrzone zostałyby w pkt 7 jako podpunkty: v), w), x), y), z) – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag i innych wniosków Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Burmistrza.

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła wniosek Burmistrza.

 

Następnie Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie wraz z wnioskiem.

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.

 

P o r z ą d e k  o b r a d

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów: Nr VII/2015 z sesji z dnia 27.03.2015 r. oraz Nr VIII/2015
  z dnia 28.04.2015 r. z sesji Rady Miejskiej w Końskich.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
 6. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich
  w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
 2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
 3. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
  na 2015 r.,
 5. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta
  i Gminy Końskie za 2014 r.,
 6. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu,
 7. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIV/452/2014 z dnia
  14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
 8. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
 9. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 14. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie,
 15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej,
 16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,
 17. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego,
 18. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie,
 19. wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie,
 20. powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu,
 21. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 22. ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Końskie,
 23. nadania kategorii drogi gminnej ul. Miłej w Końskich oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja i Granicznej w Końskich poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
 24. zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach,
 25. potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Końskie
  w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ”,
 26. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
  4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 2. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.   10.  Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.   11.  Zakończenie obrad. Ad. pkt. 4Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof ObratańskiPrzedstawił informację o pracy między sesjami. Uwagi wnieśli: Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk Zapytał czy podczas budowy ulicy Warszawskiej będzie również budowane rondo.  Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof ObratańskiOdpowiedział, że rondo nie będzie budowane, dlatego że budowa ta wymaga dokumentacji. Do końca 2013 r. zarządcą drogi o wyższej kategorii był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, będący właścicielem i administratorem ul. Warszawskiej.
  Od 2014 r. ul. Warszawska jest drogą gminną. Natomiast ul. Armii Krajowej oraz jej skrzyżowanie z ul. Warszawską zarządzane są przez Powiat. W związku z tym odpowiedzialność za przygotowanie przebudowy tego ronda przeszło od 2014 r. na Zarząd Powiatu. Są po wstępnych rozmowach ze Starostwem Powiatowym, a w Wydziale Inwestycji UMiG powstała koncepcja rozwiązania komunikacyjnego, które ma stać się podstawą złożenia przez Starostwo Powiatowe wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To będzie inwestycja o sporej wartości. Należy sądzić, że wzrost bezpieczeństwa z tytułu tej przebudowy będzie uzasadniał nadzieję na to, że samorząd może uzyskać na to dofinansowanie. Zakres tej inwestycji, jak uzgodniono ze Starostwem obejmowałby przebudowę skrzyżowania  w formie ronda oraz przebudowę ul. Armii Krajowej do ronda będącego skrzyżowaniem  z ul. Wojska Polskiego  i z ul. Lipową. Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew KowalczykW poprzedniej kadencji przeznaczono kwotę 500 000 zł  na dofinansowanie ul. Staszica  i w tym zakresie miała być też budowa ronda, ale później były wyjaśnienia Starostwa, że wykonają to robiąc ul. Armii Krajowej. Zapytał dlaczego na całej długości miejscowości Młynek Nieświński nie jest budowany chodnik. W tej sprawie należałoby rozmawiać z zarządcą drogi, z inwestorem,
  o poszerzenie tej inwestycji tak, aby objąć całą  miejscowość.   Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof ObratańskiJest to po części wynik takiego czasowego ,,rozkroku” między datą zlecenia, wykonania dokumentacji, a datą ostatecznego jej zatwierdzenia w formie ZRiD-u i datą podjęcia się realizacji. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone w 2006 lub 2007 r. Upłynęło  więc 9 lat od chwili kiedy dokumentacja została zlecona do chwili obecnej. Natomiast zakres inwestycji zlecony do wykonania w drodze przetargu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich władze samorządowe MiG jako przedstawicieli mieszkańców nie satysfakcjonuje. Gmina Końskie prowadzi korespondencję ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu rozszerzenia tego zakresu, zarówno o przebudowę nawierzchni, która nie jest uwzględniona, jak i o przedłużenie tego chodnika do ostatniego budynku po lewej stronie, patrząc od strony Końskich.   Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości. Ad. pkt. 5

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński

Przedstawił ww. sprawozdanie.

(ww. sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożone sprawozdanie  do wiadomości.

 

Ad. pkt. 6

Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.

 

Z-ca Dyrektora M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich – Agnieszka Majchrzak

Przedstawiła ww. informację.  

(ww. informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Poinformował, że wpłynął do niego wniosek radnego Wiesława Malickiego o  zmianę zapisu w Karcie Dużych Rodzin w uchwale tak, aby objąć interwencją pomocową również te osoby i te rodziny, które nie korzystają z pomocy społecznej. Stwierdził, że zlecił przygotowanie nowelizacji tej uchwały tak, aby można było scalić w jednym dokumencie zapisy dotyczące pomocy udzielanej w ramach koneckiej, lokalnej karty dużych rodzin, jak i tej, która ma charakter ustawowy związany z ogólnopaństwowym jej działaniem. Dzisiaj wydawane są dwa odrębne dokumenty. Stwierdził, że można to uprościć zmniejszając przy okazji pracochłonność całych procedur wydawania karty i upraszczając sposób korzystania z nich.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk

Zapytał, jakie formy ulg najbardziej są oczekiwane przez te rodziny.

 

Z-ca Dyrektora M-GOPS – Agnieszka Majchrzak

Mieszkańcy korzystają głównie z ulg z Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast osoby, które korzystają już  z ustawowej Karty Dużej Rodziny największe zainteresowanie przejawiają Pływalnią Miejską oraz ulgami w przedszkolach.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną  informację do wiadomości.

Ad. pkt. 7

Rozpatrzenie projektów uchwał

 

a)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego (dot. ul. Polnej), był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/55/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   

 

b)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego (dot. sprzętu medycznego). Do projektu uchwały Burmistrz zgłosił na posiedzeniach Komisji Rady autopoprawkę, która wraz z projektem uchwały uzyskała pozytywną opinię. Autopoprawka polega na:

Zastąpieniu w § 1 w zdaniu - wyrazu „sfinansowanie” - wyrazem „ dofinansowanie”– poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/56/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

c)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024 wraz  z autopoprawką, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/57/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

d)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  i Gminy Końskie na 2015 r. wraz z autopoprawką, był opiniowany przez Komisje Rady  i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/58/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2014 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/59/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

f)

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/60/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

g)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich  Nr XLIV/452/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/61/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

h)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/62/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

i)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/63/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

j)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady  i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/64/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

k)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/65/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

l)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk

Stwierdził cyt.:

,,Kiedy przeanalizujemy zestawienia i informacje, które uzyskujemy na temat stopnia segregacji w domach wielorodzinnych czy we wspólnotach, to okazuje się, że ten stopień segregacji, czyli te 30%, który jest obowiązujący, bardzo mało tych wspólnot osiąga i tutaj z góry zakładamy zwiększając to z 30 na 40%, bo mam wykaz, że z 42 wspólnot, które obsługuje ZGM, tylko 7 wspólnot uzyskało poziom segregacji powyżej 30%, z góry zakładamy. że mieszkańcy blokowisk, czy domów wielorodzinnych będą płacili opłaty jak za odpady niesegregowane”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Gdyby się tego nie zmieniło, to ta pewność byłaby znacznie większa, ponieważ próg zostałby podniesiony do 50 %. W związku z tym, jest to krok w dobrą stronę. Natomiast wspólną rzeczą wszystkich jest przemyśleć do końca roku taką nowelizację sposobu naliczania pobierania opłaty z tytułu gospodarki odpadowej, aby ułatwić mieszkańcom budynków wielorodzinnych osiągnięcie właściwego poziomu selekcji.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 17 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym się  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/66/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

m)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/67/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

n)

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię –  poinformował przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/68/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

o)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej, był opiniowany przez Komisję Prawa  i Praworządności oraz przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów  i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/69/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

p)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, był opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 13 głosach za,  1 głosie przeciwnym oraz przy 4 głosach wstrzymujących się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/70/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

q)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, był opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłoszone zostały 4 uwagi zainteresowanych podmiotów (uwagi w całości lub w części nieuwzględnione). Jedna uwaga w części nie została przez Burmistrza uwzględniona, pozostałe uwagi  w całości nie zostały uwzględnione przez Burmistrza. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza, jak również uwaga w części nieuwzględnionej, powinny zostać przez Radę Miejską w drodze głosowania również nieuwzględnione poprzez ich odrzucenie. Uwzględnienie wskazywanych uwag przez Radę Miejską oznaczałoby zawrócenie całej procedury planistycznej  - wyjaśnił Przewodniczący. 

 

I.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z uwagą zgłoszoną przez Państwo Alinę i Jana Narożnickich, Końskie, ul. Gimnazjalna. Poinformował, że uwaga w części jest nieuwzględniona, głosowana będzie więc jedynie uwaga w części nieuwzględnionej.

 

Naczelnik Wydziału UKO – Antoni Wiktorowicz.

Ustosunkował się do przedstawionej uwagi.

 

Przewodniczący Rady poddał po głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Państwo Alinę i Jana Narożnickich.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 14 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się uwagę odrzuciła.

 

II.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z uwagą zgłoszoną przez p. Leszka Gila, Końskie, ul. Leśna. Poinformował, że uwaga  w całości jest nieuwzględniona.

 

Naczelnik Wydziału UKO – Antoni Wiktorowicz.

Ustosunkował się do przedstawionej uwagi.

 

Przewodniczący Rady poddał po głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez
p. Leszka Gila, Końskie, ul. Leśna.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 14 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się uwagę odrzuciła.

 

III.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z uwagą zgłoszoną przez Państwo Helenę  i Tadeusza Koniecznych, Końskie, ul. Piłsudskiego. Poinformował, że uwaga  w całości jest nieuwzględniona.

 

Naczelnik Wydziału UKO – Antoni Wiktorowicz.

Ustosunkował się do przedstawionej uwagi.

 

Przewodniczący Rady poddał po głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez Państwo Helenę i Tadeusza Koniecznych, Końskie, ul. Piłsudskiego.  

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 13 głosach za i 5 głosach wstrzymujących się uwagę odrzuciła.

 

IV.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z uwagą zgłoszoną przez p. Andrzeja Nowaka, Końskie, ul. 3 Maja. Poinformował, że uwaga  w całości jest nieuwzględniona.

 

Naczelnik Wydziału UKO – Antoni Wiktorowicz.

Ustosunkował się do przedstawionej uwagi.

 

Przewodniczący Rady poddał po głosowanie odrzucenie uwagi zgłoszonej przez  p. Andrzeja Nowaka, Końskie, ul. 3 Maja.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych, przy 14 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się uwagę odrzuciła.

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 15 głosach za,
oraz przy 3 głosach wstrzymujących się
powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/71/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

r)

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/72/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

s)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 17 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/73/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

t)

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie
i nadania jej Statutu, był opiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. Natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów nie wydała rozstrzygającej opinii do tego projektu uchwały.  Z tym, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek do tego projektu uchwały polegający na zmianie dotychczasowych zapisów w § 7 w punktach 3 i 4 na zapis:

,,3. W skład Rady wchodzi 11 członków, w tym:

 1. 7 członków wskazanych przez organy statutowe organizacji podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie Gminy,
 2. 2 członków wskazanych przez Burmistrza,
 3. 2 członków wskazanych przez Radę Miejską.  4.Każda organizacja lub podmiot, o których mowa w ust. 3 pkt 1,  
         może zgłosić do składu Rady nie więcej niż dwóch  kandydatów.”
   Uwagi wnieśli: Przewodniczący Rady MiejskiejStwierdził cyt.:,,Projekt statutu, który został złożony przez Pana Burmistrza, ja osobiście otrzymałem go w środę na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, natomiast w poniedziałek była pierwsza wersja tego projektu na pierwszą komisję, we wtorek była druga wersja poprawiona i w środę dostaliśmy trzecią jako ostateczną wersję. Moje uwagi w stosunku do statutu, bo chcę powiedzieć jasno, że nie mamy uwag, czy ja osobiście nie mam uwag do sensu powołania funkcjonowania tej rady, tylko zapisy, które są sformułowane w przedstawionym projekcie statutu, są nie do przyjęcia, bo po pierwsze
  w proponowanym przez Pana Burmistrza statucie zapis dotyczący składu osobowego Rady brzmiał: 6 członków powołuję się z kandydatów wytypowanych przez organizację , 5-ciu powołuje Burmistrz. Moim zdaniem ta rada ma służyć seniorom i oni mają przedstawiać swoich kandydatów, a nie Burmistrz. Po drugie zakładając to, że tych kandydatów będzie zgłoszonych więcej jak sześciu, zapisy statutu mówią o tym, że odbędzie się losowanie
  i zakładamy hipotetycznie, że mamy 5 organizacji i każda organizacja składa po trzech kandydatów, czyli jest 15 kandydatów i odbywa się losowanie i biorąc pod uwagę że np. związek emerytów składa trzech kandydatów i w drodze losowania, jest bodajże największą organizacją przy stowarzyszeniu skupiającym emerytów, może być w drodze losowania, że nie będzie miała swojego przedstawiciela. Ja mówię hipotetycznie, że może się zdarzyć. Więc uważam, że analizując statuty innych miast, po prostu powinniśmy tak ten statut i zapisy w nim sformułować, żeby dawały możliwość reprezentacji wszystkim podmiotom i instytucjom, które pracują na rzecz seniorów i nawet uważam, ze możemy zwiększyć zapis dotyczący nie sztywno 11 osób ale np. od 9 do 15 i jeżeli będzie tych organizacji 6-7 i zgłaszają po dwie osoby, nie widzę problemu, żeby ona byłą nawet
  i 14-osobowa, plus Pan Burmistrz, jeżeli będzie chciał z instytucji, które działają na terenie miasta, a podlegają Panu Burmistrzowi, aby zwiększyć ten skład osobowy, ale myślę. że po prostu ten statut wymaga dokładniejszych zapisów stwarzających możliwość reprezentowania wszystkim podmiotom, bo może się zdarzyć że jeżeli przyjmiemy zapisy tego statutu te, które są zaproponowane przez Pana Burmistrza, że będzie to losowanie, no to może być tak, że większe organizacje nie będą miały swoich przedstawicieli i wydaje mi się, że też zasada wyboru, że powinny tego dokonać te organizacje, swoich przedstawicieli, bo mają swoje władze statutowe i one  powinny dać to zgłoszenie, tylko na piśmie i zgłoszenie, które jest dokonane przez organy statutowe tych organizacji uważamy za ostateczne, żeby nie dokonywać wyboru i zmian”
   Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof ObratańskiStwierdził cyt.:,,Ideą powołania Rady Seniorów jest danie takiego forum, które osobom mającym swoje doświadczenia, mądrość życiową, stworzyłoby płaszczyznę nie tylko wzajemnej integracji, poznania się nawzajem, bo takie organizacje już istnieją, ale dania forum występowania publicznego w sprawach ważnych dla miasta i gminy Końskie i ideą byłoby uwolnienie takiego ciała od sporów politycznych, czyli żeby nie było to ciało, które obarczone byłoby jakimiś obciążeniami, które z racji naturalnych mają wszystkie ciała wybieralne. Dzisiaj już istnieją organizacje, które na rzecz osób starszych działają, albo zawodowo w tym sensie, że reprezentują pewne środowiska grup zawodowych, tak np. jest z sekcją emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, albo odwołują się do pewnej solidarności pokoleniowej osób, które są obecnie na rencie lub emeryturze stawiające sobie jednak inne cele, czyli ożywienie ruchu kulturalnego osób starszych, oferowanie im integracji, współpracy w różnych dziedzinach. Ja rozumiem obawy, które Pan Przewodniczący zgłaszał dotyczące możliwości wyeliminowania przedstawicieli któryś organizacji w wyniku losowania i myślę, że ponieważ zapis statutu wskazuje na to, że pierwsze zebranie, które ma doprowadzić do powołania takiego ciała organizuje Burmistrz, to będzie forum, które mogłoby być forum, w którym dochodzi do swoistego rodzaju konsensusu. Wtedy wiemy dopiero, ile osób rzeczywiście zostało wskazanych, czy zgłoszonych przez zainteresowane organizacje, ale pamiętać też należy, że w sposób zrzeszony funkcjonuje u nas zaledwie drobna część osób, które pokoleniowo możemy określić jako przynależne do tej grupy wiekowej. Nie możemy więc myślę uwzględniać takiej sytuacji, że tylko i wyłącznie te osoby, które są stowarzyszone mogą działać aktywnie w takiej Radzie Seniorów, Jest mnóstwo ludzi, którzy z różnych względów nie znalazły dla siebie miejsca, czy płaszczyzny działania w istniejących organizacjach, a ich wiedza i doświadczenie warte byłyby, żeby mogły znaleźć takie forum publicznej wymiany poglądów i opiniowania i tutaj zewnętrzna rola w tym przypadku Burmistrza, który jako wybierany w wyborach powszechnych, obdarzony w związku z tym mandatem zaufania
  o największej skali, jest w stanie myślę, zaprosić do współpracy osoby z różnych środowisk, które w takich organizacjach nie działają. Ideą by było również to, by nie eliminować w drodze wyboru nikogo spośród tych, którzy chcieliby działać, dlatego że każdy wybór oznacza wprawdzie zaproszenie do współpracy tych, którzy te wybory wygrają, ale odrzucenie również tych, którzy nie znaleźliby tam miejsca. Nie sądzę by jakakolwiek forma aktywności zasługiwała na odrzucenie. Stąd pomysł z losowaniem, które tak naprawdę powierza los aktywności troszkę w ręce szczęścia. Nikt nie może mieć pretensji o to, że został wylosowany lub że nie został wylosowany, a w drodze konsensusu przy ustaleniu przy pierwszym zebraniu, można uzgodnić biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych osób, że część z tych osób, w uzgodnieniu ze swoimi organizacjami, wycofuje się z kandydowania, biorąc pod uwagę zasadę, o której Pan Przewodniczący mówił, że dobrze byłoby, żeby wszystkie organizacje znalazły tam dla siebie miejsce, więc w ramach tego statutu jest możliwe bardzo elastyczne potraktowanie sposobu kształtowania składu, a jednocześnie uniknięcia zagrożeń, o których była mowa polegających na tym, że spośród tych osób, które byśmy zaprosili do pracy, część musielibyśmy wyeliminować w sposób myślę niezbyt sympatyczny, nieprzyjemny, bo każda aktywność na tym polu powinna być raczej premiowana niż być odrzuceniem. Wprawdzie rady seniorów istnieją już w wielu miastach, ale trudno jeszcze mówić o jakichkolwiek doświadczeniach, dlatego że zapis dotyczący możliwości powoływania rad seniorów pojawił się w ustawie o samorządzie gminnym stosunkowo niedawno. W związku z tym znakomita większość istniejących rad powstała jako pierwsze w ubiegłej kadencji, zarówno ich statuty, jak i forma działania nie są jeszcze wystarczającym polem doświadczeń, z których moglibyśmy w pełni skorzystać. Tak czy inaczej, jesteśmy skazani na rodzaj eksperymentu i on może się powieść lepiej lub gorzej, ale sam fakt podniesienia sprawy moim zdaniem, już zasługuje na poparcie, ponieważ kadencja ustalona w tym statucie trwałaby dwa lata, więc jest żadnym ryzykiem skorzystanie z tej formy, która już jest przygotowana jest przemyślana, jest jednak spoista ponieważ w trakcie pracy tej rady seniorów w okresie pierwszych dwóch lat, my możemy również w uzgodnieniu z samą radą, jej członkami, ale i z organizacjami, które współpracują z gminą i pracują na rzecz osób starszych, dostrzec wady, zalety, sformułować program zmian, To nie jest ewangelia, która będzie nienaruszalna. Każdą rzecz można doskonalić, jeżeli jest dziełem ludzkim. W tym przypadku mamy pewnie również obarczone jakimiś niedoskonałościami dzieło człowieka. Problem tylko w tym, aby ruszyć z miejsca, jeżeli ruszymy będziemy obserwować, możemy to zmieniać, możemy kształtować w sposób, który myślę, będzie wyrazem intencji zarówno osób na rzecz, których działa, jak i władz miejskich”.
   Radny Zbigniew Hybik Stwierdził, że nie chciałby jako radny, któremu według poprawki proponowanej przez Przewodniczącego, przysługiwałoby, jak również pozostałym radnym, zgłoszenie osób do rady seniorów. Według niego nie jest to dobry pomysł.  Lepiej pozostawić to Burmistrzowi jako osobie odpowiedzialnej za to. Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew KowalczykWłaśnie sprawa dotyczy tego losowania, gdyż w statucie jest zapisane, że jeżeli będzie więcej osób zgłoszonych, to ma się odbyć losowanie i dlatego, żeby tego uniknąć należało tak stworzyć statut, żeby wszystkie organizacje miały możliwość mieć swojego przedstawiciela, czyli jeżeli tych organizacji jest  pięć czy siedem, to zmienić należy zapis z trzech na dwóch i wtedy każda organizacja ma swojego przedstawiciela i to na tym im zależy, żeby te środowiska jak najlepiej były reprezentowane w tej radzie, bo to nie oni jako radni mają szukać kandydatów, tylko te środowiska, żeby można było faktycznie rozwiązywać problemy, które są do rozwiązania i które trapią tą grupę społeczną. Radny Wiesław MalickiOdniósł się do przyjętego wniosku na Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu

  i Finansów cyt.:,,Miało by to sens, gdyby Pan Przewodniczący zgłosił wniosek poszerzający skład Rady,
  a nie mówi Pan o zwiększeniu, chce Pan dać szanse większej ilości osób, ale nie mówi Pan o rozszerzeniu, tylko o sposobie doboru tych ludzi. Wydaje mi się, że tak jak powiedział przedmówca - Pan Hybik niepotrzebne jest dzielenie tego doboru jeszcze na Radę. Wydaje mi się, że ten sposób jak najbardziej jest słuszny, a całe to przedsięwzięcie z łączeniem pokoleń, zarówno młodzieży, jak i seniorów, jest bardzo dobre ze strony Burmistrza
  i wnoszę o przegłosowanie tego wniosku w takiej formie jaki został nam przedstawiony”.
   Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew KowalczykWspomniał o tym, że dostał obecny projekt statutu w środę. Dzisiaj jest piątek i to co powiedział na wstępie, że nie widzi problemu, żeby zapisy w statucie mówiące

  o ilości członków były np. od 11 do 15 w zależności od tego, ile tych podmiotów działających na rzecz seniorów jest i ilu będzie chciało uczestniczyć w pracach takiej rady, także tu nie widzi żadnego problemu, żeby ta ilość mogła się zwiększyć i nie jest jego intencją, że ma być przedstawiciel Rady. Przeglądał statuty pięciu miast i gmin, w każdym praktycznie statucie było zapisane przedstawiciel Burmistrza, przedstawiciel Rady, przedstawiciel seniorów i tylko na tej podstawie złożył ten wniosek, gdzie oznajmił, że  wcale nie musi być wpisany przedstawiciel Rady, gdyż jego zdaniem największą grupą powinni być przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, które skupiają te grupy. Stanisław Kasperski Stwierdził cyt.:,,Tej uchwały nie czytałem i pierwszy raz słyszę jak to ma się odbywać, ale jak ja słyszę, że będzie droga losowania, to coś mi tu nie pasuje, bo rzeczywiście tak jak Przewodniczący Rady mówi, nas jest ponad pięciuset i może tak się stać, że nie będziemy mieli członka, więc ja uważam, że każda organizacja powinna wytypować własnego przedstawiciela, który by był honorowany w ramach tej ilości, a ilość, no to jest kwestia już uzgodnienia przez Radę, ile to będzie, czy będzie 9, czy będzie 12. Ja wolę, żeby był jeden zgłoszony przedstawiciel, ale żeby on był, nie trzech, a później nie będzie ani jednego, więc coś tu nie tak jest. Może być różnie z tym losowaniem. Dla mnie jest to nie do przyjęcia, bo taka duża organizacja może wypaść z obiegu”. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof ObratańskiStwierdził cyt.:,,Tak jak powiedziałem, jest to nasz debiut utworzenia rady seniorów, stworzenie dokumentu, który by konstytuował sposób powoływania i działania tej rady. Ja widzę, że budzi to sporo kontrowersji i w związku z tym, jeżeli to ma być rzecz, która wydaje się nie powinna budzić, ani kontrowersji, ani sporów, jeżeli przedmiotem tych sporów są być może niedostatki, jeżeli chodzi o sposób przedyskutowania zapisów, to ja wolałbym w tej chwili złożyć wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad, powrót do niego na następnej sesji, ponieważ mówię, wydaje mi się, że wspólną wartością jest szukanie poszerzenia te kręgu oddziaływania samorządu na różne środowiska i odwoływanie się
  w sposób koncyliacyjny, w sposób ponad podziałami do środowiska, również seniorów. Lepiej żebyśmy to jeszcze raz przedyskutowali, niż jeżeli mielibyśmy dzisiaj wokół tego toczyć spory i zwłaszcza chciałbym wyeliminować tego rodzaju wątpliwości, jak ta, która przed chwilą do mnie dotarła, mianowicie ktoś tutaj z sali zapytał, komu to ma służyć. To nie jest tak, że osoby starsze, to jest margines naszego społeczeństwa i mają się zamknąć w swoich domach, albo działać tylko w swoich organizacjach, to są osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, mądrość życiową, do której mamy prawo się odwoływać, więc jeżeli ma to budzić kontrowersje, jeżeli ma to budzić wątpliwości, to ja wolę wnieść wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i powrócić po ewentualnych dyskusjach na następnej sesji Rady Miejskiej”.
   Prezes Oddziału ZNP - Karolina Orłowska CarmenateStwierdziła, że reprezentuje związek o 110-letniej tradycji, związek, który działa i istnieje również dlatego, że właśnie opiera się na doświadczeniu i wiedzy starszych koleżanek

  i kolegów. Ich sekcja emerytów jest bardzo aktywna, ważne jest żeby, ta rada seniorów, która zostanie powołana, była rzeczywiście reprezentatywna, żeby nie tylko jednak były, to osoby z organizacji, ale również, ze środowiska, osoby niezrzeszone,
  niezorganizowane. Władysław Purtak - Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska PolskiegoStwierdził cyt.:,,Reprezentuję Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego - Koło w Końskich, więc pragnę podziękować Burmistrzowi i Radzie za to, że wyszła z tą inicjatywą powołania Rady Seniorów. Chcemy współuczestniczyć w tym, co się dzieje w naszym mieście. Zgadzam się tutaj z Przewodniczącym Kowalczykiem, ze może któraś
  z organizacji w ogóle nie mieć swojego przedstawiciela w tej radzie, także myślę że tutaj ta propozycja, żeby przełożyć i dopracować ten statut, jest jak najbardziej zasadna, żeby niepospiesznie robić, natomiast robić z przemyśleniem, bo któraś z organizacji mogłaby ucierpieć. Ja mam osobistą taką prośbę do Pana Burmistrza, ja liczyłem, że będą tylko przedstawiciele organizacji, Panie Burmistrzu niech Pan zrezygnuje z tych, z podawania przez Pana do rady seniorów, bo Pan ma inne możliwości korzystania z doradców, nawet seniorów. Ja myślałem, że będą to członkowie organizacji, które na terenie miasta działają. My mamy służyć pomocą do działań Burmistrza i Rady, żeby w naszym mieście po prostu było jak najlepiej, bo jest tyle problemów do rozwiązania”.
   Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza  o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z pkt 7 ppkt. t) projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie. 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) wniosek przyjęła zmieniając tym samym porządek obrad.

 

u)

Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 16 głosach za oraz przy 2  głosach wstrzymujących się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/74/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

v)

Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Miłej w Końskich oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja
i Granicznej w Końskich poprzez wyłączenie jej z użytkowania, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał, czy wyłączenie tych ulic nie będzie miało wpływu na utrzymanie tych ulic np. na odśnieżanie czy pozostałe zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Odpowiedział, że  nie będzie to  miało wpływu na utrzymanie tych ulic.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 17 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/75/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

w)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/76/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

x)

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/77/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

y)

Projekt uchwały w sprawie  potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Końskie w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ”, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/78/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

z)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk

Zapytał czy zmienia się coś w stosunku do poprzedniej uchwały, czy są jakieś nowe przystanki, albo nowi przewoźnicy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  – Krzysztof Obratański

Zmienia się liczba przystanków, pojawiły się nowe przystanki, które pojawiły się w tym wykazie. W związku z tym, po naniesieniu ich do tej uchwały będą one przedmiotem rozliczeń między gminą, a przewoźnikami korzystającymi z tych przystanków.

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz

Zapytał o przystanek na ulicy Browarnej, gdyż tu jest wpisana ulica Izabelowska – cmentarz. W  związku z tym zapytał jak to jest rozwiązane, bo Izabelowska jest równoległa do Browarnej, jest ulica Browarna i tam jest zatoczka przystankowa, to jest za cmentarzem w kierunku Wąsoszy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

W nazewnictwie, które obowiązuje w tej chwili w Gminie Końskie, to jest tak, jak w tym wykazie, czyli to jest ulica Izabelowska. Przystanek rzeczywiście jest przy ulicy Browarnej - w nazewnictwie jest jako Izabelowska ze względu na bliskość cmentarza
z jednej strony tak, jak jest w opisie, ale i bliskość skrzyżowania z ulicą Izabelowską.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych, przy 18 głosach za (jednogłośnie)  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR IX/79/2015

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

 

Ad. pkt. 8

Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl § 78 ust. 2 i § 79 ust. 1 Statutu Gminy Końskie interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania ustnie.

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz

 1. Oznajmił że dostał pismo od Przewodniczącego Osiedla nr 3 o podwyższeniu diet
  o 50 zł miesięcznie. W związku z tym, pismo to zostało przekazane na ręce Burmistrza w dniu 7 stycznia i do dnia dzisiejszego nie ma na nie odpowiedzi. Zapytał co Burmistrz sądzi na temat podwyższenia tych diet.  

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Wniosek ten nie został rozpatrzony z tego względu, że byli w czasie przygotowań do zebrań i do nowych wyborów, które miały wyłonić nowe przedstawicielstwa i z nimi będą konsultować tę sprawę. Decyzje finansowe, nawet drobne kwoty, dotyczą pieniędzy publicznych, a nie prywatnych i w związku z tym muszą być poprzedzone staranną analizą.

 

 1. Zapytał czy poszerzona została dokumentacja na ulicy Wschodniej w Rogowie

o dokumentacją wód odpadowych.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Jest tam kompletna dokumentacja budowlana. Dokumentacja ta nie zawiera w sobie projektu instalacji kanalizacji deszczowej dlatego, że na takim terenie nie ma potrzeby, ani projektowania, ani budowania kanalizacji deszczowej, natomiast musi być zaaranżowany sposób odwodnienia. Jest to więc kwestia kolejności realizacji zadań drogowych.

 

 1. Zapytał kiedy nastąpi przejęcie stawu w miejscowości Stary Młyn.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Wszystko jest w zasadzie przygotowane, jeżeli chodzi o przejęcie tej części gruntów pod stawem, pod zalewem, która może być przekazana poza władanie Skarbu Państwa. Natomiast z przejęciem tych gruntów wiąże się odpowiedzialność, w tym również koszty związane z renowacją oraz z utrzymaniem urządzeń wodnych. Muszą sobie to tak przygotować, żeby nie był to „pusty gest” tylko, żeby znalazło to odzwierciedlenie
w budżecie. Na razie nie ma szans, żeby znalazło się to  w tegorocznym budżecie, być może znajdzie się w przyszłych.

 1. Zapytał czy ul. Jasna będzie ulicą gminną i od czego to zależy. 

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Ulica Jasna jest drogą powiatową. Nie widzi  potrzeby, żeby występować o przekazanie wszystkich dróg powiatowych, wojewódzkich, czy krajowych. Nie wie na jakiej podstawie miałoby to być, czy wskutek takiego przejęcia znajdą się zwiększone pieniądze na utrzymanie tych dróg. Jest rzeczą współpracy z Powiatem aby tego rodzaju drogi były utrzymywane przez właściciela w sposób właściwy.

 

 1. Mieszkańcy komitetu osiedlowego nr 2 w Końskich zadali mu pytanie - dlaczego przy wyborach sołtysów było to organizowane w różnych terminach, a do wyborów zarządów osiedli został ustalony jeden termin dla wszystkich. Zapytał czy jest jakaś różnica pomiędzy wybieraniem sołtysa, a przewodniczącego osiedla. Zapytał dlaczego to tak zostało zrobione, że jeden termin został ustalony dla wszystkich osiedli.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Wybory zostały określone w jednym terminie i na pewno nie było to skierowane przeciwko radnym, którzy chcieli uczestniczyć w tych wyborach. Należy pamiętać, że dzisiaj mają radnych wybranych w okręgach jednomandatowych. Oznajmił, że w ogóle
z zebraniami osiedlowymi, mają pewien problem, o ile zebrania sołeckie są w naturalny sposób atrakcyjne w tym sensie, że ludzie mają takie poczucie uczestnictwa i znakomita większość zebrań odbyła się w pierwszym terminie, co oznacza, że dużo ludzi zainteresowanych przychodziło na te zebrania, o tyle z zebraniami na osiedlach, mają problem, żeby w ogóle do nich doszło ze względu na nikłe zainteresowanie. Zdarza się, że przy takim zebraniu ilość obecnych, jest mniejsza niż ilość osób funkcyjnych, których trzeba wybrać.

 

Radna Regina Maciejczyk

 1. Zarząd Osiedla Nr 3 oraz Wspólnota Mieszkaniowa Polna 4a w dniu 15 października 2014 r. zwrócili się na piśmie do UMiG z prośbą o odnowienie pomnika „Serca Pana Jezusa” oraz postumentu usytuowanego przy ul. Partyzantów 2 - róg ul. Południowej. Otoczenie tego pomnika jest pielęgnowane przez mieszkańców miasta. Posadzone są kwiaty i ozdobne krzewy, natomiast figura, jak i postument, uległy znacznemu zniszczeniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż tą trasą organizowane są przez Kościół procesje Bożego Ciała, w których bierze udział bardzo duża ilość mieszkańców. Pomnik ten znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Końskie pod nr 74. W imieniu Zarządu Osiedla Nr 3 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 4, zwraca się z prośbą
  o odnowienie pomnika.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Jest to wniosek, który został złożony zanim został Burmistrzem. Oznajmił, że jest to dla niego pierwsza taka informacja. Będzie musiał zapoznać się ze strukturą własnościową, dlatego że jeżeli coś jest zabytkiem, to oczywiście może być dofinansowane przez gminę, ale na wniosek zarządcy, właściciela, albo użytkownika. Jeżeli się okaże, że Gmina Końskie ma prawo  udzielenia wsparcia, to spróbują sobie wspólnie określić, jaki to będzie poziom wsparcia, jaki rodzaj interwencji inwestycyjnej byłby tam potrzebny.

 

Radna Helena Rozmus

 1. Mieszkańcy osiedla przy ul. Traugutta 8 zwracają się z prośbą o powiększenie parkingu o 2 stanowiska samochodowe. Teren ten należy do UMiG. Mieszkańcy zwracają też uwagę na to, że w sąsiedztwie tym, ustawiane są pojemniki na surowce wtórne bezpośrednio na trawniku, a powinny stać na podłożu utwardzonym. Podziela pogląd mieszkańców o potrzebie zwiększenia ilości miejsc parkingowych o 2 stanowiska samochodowe i utwardzenie miejsca pod pojemniki na surowce wtórne. Popiera prośbę mieszkańców i zgłasza interpelację
  o zaadoptowanie tego terenu wskazanego przez mieszkańców pod parking
  i utwardzenie miejsca pod pojemniki. W załączeniu przekazuje dokumentację przedłożoną przez mieszkańców bloku przy ul. Traugutta. 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Ulica Traugutta ma być poddana modernizacji w najbliższym czasie. Przyjmuje ten wniosek do rozpatrzenia.

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Cezary Maliborski

Wniosek, jak jest najbardziej zasadny, tylko trzeba również, podobnie jak w innych przypadkach, sprawdzić własność gruntu. Parking ten, był wykonany w całym możliwym zakresie na terenach gruntu gminy. Na pewno przeanalizują szczegółowo, w którym to jest miejscu i czy jest taka możliwość.

 

Radny Paweł Pisiałek

 1. Zapytał kiedy będzie wykonana kanalizacja sanitarna na ul. Warsztatowej

w Końskich. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2015 r. Wartość zadania  netto to 150 tys. zł. Zapytał na jakim etapie jest ta inwestycja i czy będzie realizowana zgodnie z planem.

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Jest tam konieczna, nie tyle budowa wodociągu, co przebudowa kanalizacji, ponieważ instalacja jest bardzo stara i bardzo awaryjna i stąd PWiK w pierwszym rzędzie przebudowuje tą starą instalację wodociągową. Jeżeli wpisane jest to na ten rok w plan budowy kanalizacji sanitarnej, to zobowiązuje się dopilnować, aby ta inwestycja została wykonana.

 

 1. Zapytał o sygnalizację świetlną i jej pracę w centrum miasta. Sygnalizacja działa do godzin wieczornych na ul. Partyzantów, Sportowej i jest włączona w późnych godzinach nocnych. Zapytał czy jest to zasadne, czy można to ujednolicić, oczywiście bezpieczeństwo jest ważne, ale także wygoda korzystania. W późnych godzinach nocnych natężenie ruchu jest bardzo znikome, a pojedynczy kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie narzekają, że musza stać na czerwonym świetle, co dla nich nie jest zasadne, ze względu na małą liczbę pojazdów lub ich brak.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Jest to sygnalizacja będąca w zarządzaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, ponieważ dotyczy regulacji ruchu w obrębie drogi krajowej. Mogą dopytywać zarządcy o to w jakiej formule ustalił taki, a nie inny sposób utrzymywanie tych świateł, ale już przy przebudowie ulicy Partyzantów i przy zainstalowaniu tych świateł GDDKiA uznała, że ze względu na obciążenie ruchem, samą interwencję inwestycyjną poprzedziły  badania natężenia ruchu i wobec tego natężenia ruchu, będzie to instalacja działająco całodobowo.

 

 1. Zapytał o opłatę abonamentową za odprowadzane ścieki i abonament, który jest naliczany, choć nie ma urządzenia odczytującego. Przy poborze wody jest licznik
  i do niego jest przypisana opłata abonamentowa, a za ścieki nie ma licznika. Zapytał czy jest to wynikiem, tak jak mówi §13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf itd., czyli, że abonament płacony jest za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Odp. zostanie udzielona na piśmie.

 

 1. Zapytał czy interpelacje, które są składane w okresie między sesjami mogą być również umieszczane na BIP-e.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Wniosek zostanie uwzględniony, aby interpelacje składane między sesjami znajdowały również swoje miejsce na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Radna Dorota Borkowska

Poprosiła o uwzględnienie (przy okazji budowy ul. Nadstawnej w granicach miasta Końskie), budowy dalszego odcinka tejże ulicy Nadstawnej na odcinku gruntów Pomykowa, która to droga łączy drogę gminną - asfaltową - Pomyków – Koczwara, co
jest w pełni zasadne.

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Przyjmuj wniosek do rozpatrzenia. Na dzisiaj udało się niemal podwoić kwoty zapisane
w pierwotnym projekcie budżetu z przeznaczeniem na drogi, ale to w stosunku do potrzeb, to jest jednak za mało. Będą wspólnie pracować nad tym, żeby tych pieniędzy było więcej i żeby w związku z tym, wystarczało na realizację tego rodzaju inwestycji.

 

 

 

Radny Wiesław Malicki

 1. Poprosił o pomoc w wykonaniu przejścia dla pieszych w miejscowości Nowy Kazanów na drodze krajowej. Przejście to należy usytuować pomiędzy przystankiem autobusowym a pomnikiem „Września”. Obecna sytuacja zmusza mieszkańców Nowego i Starego Kazanowa do notorycznego łamania prawa. Mieszkańcy Starego Kazanowa korzystający ze sklepu spożywczego po przeciwnej stronie drogi, każdego dnia co najmniej dwa razy łamią prawo w ruchu drogowym i narażają swoje życie i zdrowie na niebezpieczeństwo. Ta sama sytuacja dotyczy mieszkańców Nowego Kazanowa, którzy muszą skorzystać
  z komunikacji i przedostać się na drugą stronę ulicy - na przystanek.

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Odpowiedział, że podejmie się zgłoszenia wniosku do GDDKiA w sprawie przejść dla pieszych.

 

 1. Poprosił o wykonanie barierek ochronnych na moście rzeki Węglanka
  w miejscowości Stary Kazanów. Most leży na drodze gminnej, gruntowej, utwardzonej. Jest to przedłużenie głównej drogi przez ww. miejscowość 300 m za wsią. Ukształtowanie terenu czyni go niewidocznym Mieszkańcy oczywiście znają teren, ale w okresie letnim chętni do korzystania z ośrodka wypoczynkowego
  w Sielpi korzystają też z tej drogi. Dlatego w celu poprawy bezpieczeństwa prosi
  o oznakowanie mostka i wykonanie barier osłonowych.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Barierki ochronne zwykle stawia się tam, gdzie most jest używany w ruchu pieszym. Natomiast tam zdarza się to niezwykle rzadko. Most stoi od dawna, przekaże to do Wydziału Inwestycji celem dokonania analizy.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Lidia Wiśniewska

 1. Zwróciła się z prośbą o wykoszenie trawy wzdłuż dróg wojewódzkiej nr 728 na odcinku Końskie – Sielpia, drogi powiatowej Wincentów – Nowy Sokołów oraz dróg gminnych.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Oczywiście jest to postulat zasadny. Występowali już w tej sprawie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

 1. Prośba o położenie nawierzchni asfaltowej w Starym Sokołowie na drodze wewnętrznej o numerze w ewidencji gruntów 276 (odcinek 200 m). Droga ta jest wstępnie utwardzona. O poprawę nawierzchni tej drogi apelowali wielokrotnie mieszkańcy m.in. na ostatnim spotkaniu sołeckim podczas wyborów sołtysa tej miejscowości.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Takich dróg i takich odcinków, które wymagają nakładki asfaltowej, mają w Gminie Końskie bardzo dużo. Muszą sobie podzielić na kolejne lata realizacje tych zadań i przyjąć jakąś kolejność racjonalną pod względem hierarchii i ważności.

 

 1. W dniu 27 marca 2015 r. złożyła interpelację dotyczącą uregulowania stanu prawnego drogi oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2778/4 (ul. Kielecka 4). Otrzymała na nią odpowiedź następującej treści cyt.: ,,Wniosek jest zasadny, podejmiemy czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2778/4”. W związku z tym, zapytała czy przez te dwa miesiące podjęte zostały jakiekolwiek czynności w tej sprawie.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, który jak ma nadzieję powstanie, droga ta musi się pojawić, ewentualnie będą musieli wystąpić o decyzję ZRiD. Dzisiaj ta droga jest rozjeżdżona w sposób, który jakby przekracza zwykły transport
z dojazdem do samochodów osobowych. PGK w okresie formułowania wniosku
o budowę Regionalnej Instalacji Gospodarki Odpadami, wskazywała na potrzebę przebudowy tej drogi tak, żeby uzyskać skrót w połączeniu między ulicą Kielecką, a ulicą Spacerową z dojazdem od tej strony do składowiska odpadów. Wydaje mu się, że to jest dosyć racjonalny pomysł. Prawdopodobnie czeka ich uregulowanie stanu prawnego przy użyciu wystąpienia o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami prawa jak otrzyma zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to ta decyzja jest jednocześnie decyzją wywłaszczeniową w stosunku do dotychczasowych właścicieli nieruchomości, na których położona jest działka. Właścicielom przysługuje tylko roszczenie o odszkodowanie. Natomiast z chwilą wydania decyzji, grunt staje się własnością zarządcy i właściciela drogi. Nie mają takiej inwestycji wpisanej do tegorocznego budżetu, więc musi na razie wystarczyć uznanie, że inwestycja jest zasadna.

 

 1. Poprosiła o ułożenie kręgów betonowych przy drodze powiatowej na odcinku ok. 40 metrów na wysokości kaplicy parafialnej w Nowym Sokołowie. Dotyczy to zagospodarowania przydrożnego rowu, który służyłby jako parking przy tejże kaplicy. Obecnie auta parkują przy drodze, co jest zagrożeniem dla ruchu, szczególnie w okresie zimowym.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Obratański

Zwróci się z prośbą o wykonanie tego przy drodze powiatowej w pobliżu kapliczki.

 

 1. Poprosiła o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 73
  w miejscowości Wincentów.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy  – Krzysztof Obratański

Takich dróg mają wystarczająco dużo, można powiedzieć, że trochę za dużo jak na tegoroczne możliwości finansowe.

 

Radny Mirosław Dudka

 1. Poprosił o dokończenie budowy drogi przy ulicy Hubala. Chodzi o odcinek łączący ulicę Akacjową biegnącą przy działkach ogrodniczych. Mieszkańcy ul. Konopnickiej i ul. Hubala od strony ogródków działkowych skarżą się na zanieczyszczenie ich domów kurzem pochodzącym od samochodów przejeżdżających odcinkiem piaszczystym drogi. Ulicą poruszają się piesi
  i rowerzyści. Brak chodnika i drogi dla rowerów dodatkowo stwarza niebezpieczeństwo powstania wypadków w zderzeniu z poruszającymi się samochodami.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Ulica Hubala została przejęta przez Gminę Końskie w poprzedniej kadencji, a z tym wiąże się pewien obowiązek dotyczący kontynuacji, tak jak w ciągu drogowym, tak jak przewidują to dokumenty planistyczne. Plan miejscowy zakłada przedłużenie ulicy Hubala aż do ulicy Leśnej. W związku z tym, wydaje się, że celowe będzie rozpoczęcie od prac dokumentacyjnych. W tym roku jeszcze Gmina Końskie zamówi dokumentację techniczną na budowę drogi w całości tak, aby jednocześnie mieć wyjaśnioną sytuację
z własnością. Myśli, że w nieodległym czasie zdecyduje się na rozpoczęcie tam inwestycji, które będą podzielone na etapy i pierwszym etapem będzie na pewno budowa tego odcinka.

 

 1. Poprosił o naprawę nawierzchni asfaltowej przy ulicach: PCK, Mickiewicza, Kopernika, Żeromskiego. Ubytki powstałe w asfalcie są wynikiem działania czynników atmosferycznych i chemicznych w okresie zimowym. Utrudnia to jazdę samochodem i rowerem. Nieusunięcie tych uszkodzeń spowoduje dalszą degradację nawierzchni asfaltowej w zbliżającym się okresie zimowym, a tym samym zwiększy później koszty naprawy.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Były już wykonywane pewne prace, szczególnie na ulicy Mickiewicza. Zorientują się jeszcze gdzie są jeszcze jakieś potrzeby.

 

 1. Poprosił o koszenie trawników przy ulicach: PCK, Mickiewicza, Kopernika, Żeromskiego, Hubala w okolicy domu weselnego ,,Astoria”. Chodzi o miejsca, gdzie nie ma domów mieszkalnych, bądź są pustostany, czy też osoby tu mieszkające ze względu na stan zdrowia nie są w stanie tych czynności wykonać. Nie koszenie powoduje zachwaszczanie pobliskich zadbanych terenów zieleni.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Tam, gdzie trawniki stykają się bezpośrednio z posesjami, tam w zasadzie utrzymanie ich powinno być obowiązkiem właścicieli, ale wiadomo, że jedni właściciele się z tego wywiązują, nawet w nadmiarze, niektórzy nie chcą, nie mogą, nie są w stanie tego wykonać, pozostaje to obowiązkiem gminy i tak to przyjmuje.

 

Radny Krzysztof Grzegorczyk

 1. Poprosił o ujęcie w planach modernizacji dróg na rok bieżący ul. Brzezińskiego
  w Kornicy – ze względu na ważny interes społeczny. Zamieszkujący tam starsi ludzie potykają się na licznych nierównościach. Ewentualny uszczerbek zdrowiu powstały w wyniku potknięcia może stać się podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

Odp. zostanie udzielona na piśmie.

 

 1. Zapytał czy właściciele terenów 6P przewidzianych do zmiany zagospodarowania przestrzennego zostali powiadomieni o takim zamiarze i z czyjej inicjatywy będzie to prowadzone .

Odp. zostanie udzielona na piśmie.

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk

 1. Poprosił o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do garaży przy ulicy Armii Krajowej.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Na pewno zostanie podjęta ta inwestycja

.

 1. Poprosił o rozplantowanie ziemi znajdującej się przy garażach na ulicy Armii Krajowej. Właściciele garaży będą mieli możliwość wykaszania trawy.

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Wydział Inwestycji sprawdzi i jeżeli będzie to tylko możliwe, to w takim tempie jak będzie tylko możliwe, to zostanie wykonane.

 

 1. Poprosił o naprawę chodnika – ułożenie płyt na chodniku przy ul. Mostowej (chodnik do OSM Końskie)

Odp. zostanie udzielona na piśmie.

 

 1. W imieniu mieszkańców Starego Młyna poprosił o sprawdzenie prawidłowości działania kolektora, który został zainstalowany na instalacji burzowej od ul. Górnej.

Odp. zostanie udzielona na piśmie.

 

 1. Poinformował ż wpłynęło pismo p. Świercz Jadwigi, która wystąpiła do Urzędu, do Burmistrza o odszkodowanie, ponieważ przewróciła się na ulicy Piłsudskiego
  w dniu 21 kwietnia br. i doznała urazu stawu skokowego. Z tego co wie, to była jej udzielona odpowiedź. Zapytał jaka to była odpowiedź.

 

Odp. Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański

Poinformował, że dokumenty zostały już wysłane do ubezpieczyciela.

 

Uwagi wnieśli:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk

Odniósł się do wyborów samorządów osiedli.

Stwierdził cyt.:

,,Przychodzi tylko parę osób, ale trzeba zadać sobie pytanie dlaczego przychodzi parę osób, całkiem inaczej wygląda powieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń, czy przekazanie informacji w sołectwach, a inaczej jest w mieście. Gdzie tej informacji ludzie mogli zaczerpnąć, że są zebrania?. Powiem szczerze, że ja się dowiedziałem przypadkowo od osoby, że takie zebranie jest. Pozwoliłem sobie zadzwonić do Wydziału Organizacyjnego do Pani Ani Głębockiej i z informacją, że czy jest na stronie internetowej, oczywiście te informacji nie było, została zawieszona dopiero po mojej interwencji. Należy robić te zebrania tak, jak są zebrania członkowskie w spółdzielni, dwa tygodnie wcześniej. Pan Zbyszek uczestniczył w tych zebraniach, było ponad 100 osób, a nie w terminie kiedy
2 tygodnie wcześniej są zebrania w spółdzielni, a my robimy później wybory do rad osiedli i wieszamy te ogłoszenia zwyczajowo przyjęte na słupach ogłoszeń. Jeżeli mają być skuteczne i informować mieszkańców, to powinny być powieszone na klatkach schodowych, żeby ludzie wiedzieli.”

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marek Kozerawski

Odniósł się do sprawy związanej z oczyszczeniem i przejęciem  stawu na Starym Młynie. Proces ten trwał jeszcze za poprzedniej kadencji Burmistrza. Były środki na oczyszczenie tego stawu, ale stanęły na przeszkodzie problemy własnościowe. Była petycja mieszkańców 3 lata temu i po tym czasie dopiero we wrześniu ubiegłego roku Starostwo wydzieliło rzekę, która przepływa przez zalew i wykonało pierwszą dokumentację w celu przejęcia tego zbiornika. Należałoby już ten proces uruchomić, aby w przypadku pozyskania jakiś środków, może zewnętrznych, żeby już była dokumentacja gotowa celem pozyskania tych środków.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Kowalczyk

Mieszkańcy Starego Młyna zwłaszcza Ci, którzy mieszkają nad rzeką poniżej drogi - ulicy Staromłyńskiej, poprosili o interwencję, gdyż był tam montowany w tym roku kolektor oczyszczający, ponieważ kolektor ten służy tak samo ceramice i pomimo zamontowania tego kolektora, są dni kiedy nadal jest spuszczana czerwona woda i sprawa jest taka, żeby to sprawdzić, czy to po prostu ceramiki nie mają szczelnej swojej kanalizacji, bo są podejrzenia, że oni dokonują zrzutu z procesu technologicznego wody poprodukcyjnej. Poprosił żeby to zlecić odpowiednim służbom, żeby to zostało sprawdzone.

 

Potrzebę uzyskania odpowiedzi na piśmie zgłosili wszyscy radni.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła udzielone odpowiedzi do wiadomości.

 

Ad. 9

Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

Radny Paweł Pisiałek – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich w zakresie stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych.

(ww. protokół z kontroli stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z kontroli.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie)  przyjęła ww. protokół z kontroli.

 

Ad. 10

Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski

 

I.

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Burmistrza dotyczącym komisji inwentaryzacyjnej w zakresie komunalizacji mienia..

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wyrażenie opinii do przedstawionego pisma.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) wyraziła pozytywną opinię do przedstawionego pisma.

 

II.

Przewodniczący obrad zapoznał z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Końskich.

(ww. pismo stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Rada Miejska ww. pismo przyjęła do wiadomości.

 

III.

Przewodniczący obrad zapoznał ze skargą p. Rafała Machowskiego na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

 

Przewodniczący obrad zaproponował skierowanie skargi do Komisji Rewizyjnej celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) skierowała ww. skargę do Komisji Rewizyjnej

  

Ad. 11

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Radny Zbigniew Kowalczyk  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Końskich kadencji 2014-2018.


          Protokołowała                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej   

Inspektor Biura Rady Miejskiej                                                      Zbigniew Kowalczyk

           Anna Wasik 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2015 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 1395
10 września 2015 15:02 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 15:02 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2015 10:59 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl