Miasto i Gmina Końskie

Protokoły z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu i Miasta i Gminy w KońskichPROTOKÓŁ Nr XXIII/2016

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 17 czerwca 2016 r.
w siedzibie
Urzędu i Miasta i Gminy w Końskich

  

        W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 15 radnych na ogólną liczbę 21. 6 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.

W sesji wzięły udział 4 osoby zaproszone. Łącznie w obradach uczestniczyło 19 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 800 do godziny 806.     

 

Ad.pkt 1

 

XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 otworzył radny Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

Stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.pkt 2

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy. Wniosek ten radni otrzymali i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

(ww. wniosek stanowi załącznik do protokołu)

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności  15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Kielcach skargi Pana Edwarda Łabędowicza i Pana Tadeusza Zaleśnego na uchwałę Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie.

4.  Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3

Rozpatrzenie projektów uchwał.

a)

            Projekt uchwaływ sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Kielcach skargi Pana Edwarda Łabędowicza i Pana Tadeusza Zaleśnego na uchwałę Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.

 

Sekretarz Miasta i Gminy – Anna Głębocka

Omówiła ww. projekt uchwały.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) podjęła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXIII/212/2016

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Ad. pkt 4

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Miejskiej
w Końskich w kadencji 2014-2018.

 

 

Protokołowali:                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej   

Kierownik Biura Rady Miejskiej                                          Zbigniew Kowalczyk

Rafał Kuba

 

Inspektor Biura Rady Miejskiej

Anna Wasik 

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 569
04 sierpnia 2016 13:05 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 14:40 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 14:39 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl