Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

Zarządzenie Nr 6/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013r. poz. 907 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
Pzp - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013r. poz. 907 z późn. zm )
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
Zastępcy Burmistrza – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
Naczelnikach Wydziałów merytorycznych – należy przez to rozumieć Naczelników Wydziałów inicjujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i następnie nadzorujących realizację zawartych umów,
Samodzielne stanowiska należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska inicjujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i następnie realizującego realizację zawartych umów
Kierowników Referatu- należy przez to rozumieć Kierowników Referatu inicjujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i następnie realizującego realizację zawartych umów
Komisji Przetargowej – rozumie się przez to komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
Referat Zamówień Publicznych - rozumie się przez to referat powołany do prowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych na wniosek Naczelników merytorycznych wydziałów/ Samodzielnych stanowisk/Kierowników Referatów we wszystkich trybach określonych przepisami Pzp

§ 2
Przy udzielaniu przez Gminę Końskie zamówień publicznych dokonywanych na podstawie Pzp wprowadzam do stosowania:
1) regulaminowy podział obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) regulamin pracy Komisji Przetargowej określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) wyłączenie z udziału w pracach Komisji Przetargowej, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) wniosek w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7) zasady podpisywania poszczególnych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Kierownikiem zamawiającego w rozumieniu Pzp jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
2. Zastępca Burmistrza/ Naczelnicy merytorycznych wydziałów/samodzielne stanowiska/Kierownicy Referatów wykonują czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, o którym mowa w ust.1, na podstawie i w zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się odpowiednio Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Skarbnikowi, Naczelnikom Wydziałów/Samodzielnym Stanowiskom/ Kierownikom Referatów i Komisjom Przetargowym.

§ 5
Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gmin Końskie Nr 386/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

§ 6
Czynności podjęte przed dniem 05.01.2015r. na podstawie zarządzenia o którym mowa w § 5 zachowują moc obowiązującą.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2015 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 824
07 stycznia 2015 09:31 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [zarz_6_2015_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2015 09:30 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)