Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2015 zobacz archiwum »

Zarządzanie nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

ZARZĄDZANIE NR 135/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1536) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w związku z uchwałą Nr XLIV/451/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015 oraz z uchwałą Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przyznaję dotacje w łącznej wysokości 236.250,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofowi Jasińskiemu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 18.03.2015
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2015 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 674
18 marca 2015 13:52 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_135_2015_zal.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2015 13:22 Jacek Muszyński - Usunięcie załącznika [zarz_135_2015_zal.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2015 13:07 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_135_2015_zal.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl