Miasto i Gmina Końskie

Wybory ławników zobacz archiwum »

Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019

UCHWAŁA Nr XV/108/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133, 509, 694, 1066, 1309) - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach wybrano następujące osoby:
1) Błaszczyk Renata Małgorzata;
2) Salata Urszula;
3) Swat Agnieszka Elwira;

2. W wyniku głosowania tajnego na ławników do Sądu Rejonowego w Końskich wybrano następujące osoby:
1) Banasik Marlena Anna;
2) Batóg Kinga Katarzyna;
3) Dymińska Jadwiga;
4) Jakubowska Małgorzata;
5) Kowalczyk Sylwia;
6) Lachowska Katarzyna Małgorzata;
7) Milcarz Elżbieta;
8) Nasuta Jadwiga Barbara.

§ 2. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133, 509, 694, 1066, 1309) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października (art. 164 § 1 ww. ustawy).
W związku z tym, iż kadencja ławników 2012-2015 kończy się 31 grudnia 2015 r. zachodzi konieczność dokonania wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne i celowe.

Data wytworzenia dokumentu: 28.10.2015
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 701
26 listopada 2015 14:02 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl