Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 293/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 7 października 2016r. do dnia  21 października 2016r.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków
na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 i tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2016
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2016 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 441
03 października 2016 14:12 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_293_2016_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2016 14:11 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl