Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 297/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 14 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r.

§ 3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 05.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2016 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 656
06 października 2016 12:28 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt_uchwala_program_wspolpracy_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2016 12:28 Jacek Muszyński - Usunięcie załącznika [projekt_uchwala_program_wspolpracy_2017.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2016 11:40 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt_uchwala_program_wspolpracy_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl