Miasto i Gmina Końskie

Informacje z otwarcia ofert zobacz archiwum »

PRZETARG NIEOGRANICZONYna zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie

Otwarcie ofert w dniu 07.06.2018 r. godz. 10.00

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

Zadanie 1: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Końskich – 3 346 000,00 zł brutto,

Zadanie 2: Budowa budynku zapleczowo – biurowego 1 400 000,00 zł brutto,

Zadanie 3: Instalacje zewnętrzne – 950 883,24 zł brutto,

 

 

Lp.

 

 

Nazwa firmy i adres

 

Cena brutto

 

Termin gwarancji

w miesiącach

 

1

 

Zakład Inżynierii Sanitarnej

MINO – SOMA s.c.

Barycz 46

26-200 Końskie

 

Zad. 1 – ------

Zad. 2 - -------

Zad. 3 – 425 961,55

 

 

Zad. 1 – ----

Zad. 2 - ----

Zad. 3 – 60

 

 

2

 

 

Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”

ul. Bat. Chłopskich 153

25-671 Kielce

 

 

Zad. 1 – ------------

Zad. 2 - 1 660 500,00

Zad. 3 – 676 500,00

 

 

Zad. 1 – ------

Zad. 2 - 60

Zad. 3 – -60

 UWAGA:

Na podst. art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. (Faks e-mail nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (wyrok KIO z dn. 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

 

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

 

ZP.271.1.26.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

Oświadczam, że:

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w załączeniu przedkładam listę) / nie należę do grupy kapitałowej1

miejscowość..................................dnia,.................................. …………………………………………

                                                                                               (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

 

 

1niepotrzebne skreślić

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 274
07 czerwca 2018 11:17 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 11:17 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl